Algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Philippe Galerne Patisserie. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Philippe Galerne Patisserie te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Philippe Galerne Patisserie zijn vrijblijvend. Philippe Galerne Patisserie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Philippe Galerne Patisserie behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Philippe Galerne Patisserie behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Philippe Galerne Patisserie bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Philippe Galerne Patisserie zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Philippe Galerne Patisserie ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Philippe Galerne Patisserie daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Philippe Galerne Patisserie aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Philippe Galerne Patisserie een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Philippe Galerne Patisserie.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Philippe Galerne Patisserie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Philippe Galerne Patisserie wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Philippe Galerne Patisserie. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Philippe Galerne Patisserie zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanPhilippe Galerne Patisserie, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Philippe Galerne Patisserie over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Philippe Galerne Patisserie opgave doet van een adres is Philippe Galerne Patisserie gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan

Philippe Galerne Patisserie
Aert van der Goesstraat 24
2582AK ’s-Gravenhage

Philippe Galerne Patisserie is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Philippe Galerne Patisserie is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Philippe Galerne Patisserie komen. Philippe Galerne Patisserie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Philippe Galerne Patisserie eveneens geen verantwoordelijkheid. Philippe Galerne Patisserie is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Philippe Galerne Patisserie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Philippe Galerne Patisserie. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Philippe Galerne Patisserie uitgesloten.

Diversen

De klant van Philippe Galerne Patisserie dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Philippe Galerne Patisserie geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Philippe Galerne Patisserie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Philippe Galerne Patisserie het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Philippe Galerne Patisserie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Philippe Galerne Patisserie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Philippe Galerne Patisserie geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Philippe Galerne Patisserie. Niets uit uitgaven of publicaties van Philippe Galerne Patisserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philippe Galerne Patisserie.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Philippe Galerne Patisserie en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Philippe Galerne Patisserie te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Philippe Galerne Patisserie te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Philippe Galerne Patisserie
Aert van der Goesstraat 24
2582AK ’s-Gravenhage
070 338 8662
info.philippegalerne.nl
www.philippegalerne.nl
KvK 27290402

Philippe Galerne Pâtisserie


Aert van der Goesstraat 24
2582 AK  DEN HAAG

Heeft u vragen?
Bel 070 - 338 86 62 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Place your order 1 day in advance before 5 PM for pick-up on a weekday. Place your order 1 day in advance before 2 PM For pick-up on a saturday or sunday. ************* Summer Holiday 5/08 til 28/08

Veilig betalen
iDeal